شیوه کار

کارشناسی اولیه و پذیرش

گام اول استارتاپ ها ارائه مستندات و معرفی تیم به آی تونا است. در صورتی که تیم ها از مرحله کارشناسی عبور کنند، در آی تونا پذیرش می شوند.

 

ارائه خدمات

پس از پذیرش تیم ها می توانند با توجه به ارزیابی مستمر منتورها از خدمات متنوع آی تونا استفاده نمایند.

 

ارزیابی

ارزیابی امری مستمر در آی توناست. استارتاپ ها در هر مرحله از فعالیت شان با توجه به شاخص های از پیش تعیین شده توسط تیم آی تونا ارزیابی و برای دریافت خدمات و امکانات بیشتر و یا خروج از سرمایه گذاری بررسی می شوند.

 

خروج

وقتی که زمان آن فرا رسیده باشد که استارتاپ به دنیای واقعی کسب و کارها ورود کند و یا آی تونا نتواند خدمات بیشتری را به استارتاپ ارائه نماید، برنامه خروج آغاز می شود. خروج از سرمایه گذاری ممکن است بر اساس نوع فعالیت استارتاپ متفاوت باشد.


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی