خدمات و امکانات

خدمات آی تونا به استارتاپ ها

 1. مکان استقرار
 2. سید مانی
 3. دانش فنی
 4. تامین مالی
 5. خدمات مالی و حسابداری
 6. ارتباطات و شبکه سازی
 7. تبلیغات و برندینگ
 8. بازارسازی و بازاریابی
 9. جذب سرمایه گذار
 10. بین المللی سازی
 11. آموزش
 12. منابع انسانی
 13. مشاوره اقتصادی
 14. خدمات حقوقی
 15. خدمات مدیریتی

خدمات آی تونا به سازمان ها

۱. جذب و سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها
۲. فرهنگ سازی از طریق رویدادها
۳. ایجاد بسترهایدرآمد زایی از طریق راه اندازی پلتفرمها
۴. راه اندازی مرکز نوآوری
۵. برنامه سازی تلویزیونی
۶. توانمندسازی فعالین حوزه برای اشتغالزایی
۷. ارزآوری
۸. هم افزایی بین مراکز ذی نفع
۹. فعالیتهای کارگزاری
۱۰. ارائه آموزش های سازمانی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی